Change the text size

Reduce Standard Enlarge
日本語 简体中文

Main content starts here.

การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผู้ป่วยเด็กฉุกเฉิน จ.นากาโนะ

Updated:December 23, 2021

การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผู้ป่วยเด็กฉุกเฉิน จ.นากาโนะ

สำหรับโทรศัพท์แบบอนาล็อกและโทรศัพท์ระบบ

IP กรุณาโทร [0263-34-8000]

 ให้คำปรึกษาในภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

 

การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผู้ป่วยเด็กฉุกเฉิน จ.นากาโนะ

เมื่อบุตรของท่านได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บป่วยกระทันหันในเวลากลางคืน ผู้ปกครองหลายท่านอาจตื่นตระหนกทำอะไรไม่ถูกและตัดสินใจไม่ได้ว่าควรจะต้องพาบุตรไปรับการรักษาที่สถานพยาบาลหรือไม่ บริการนี้เป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเบื้องต้นและช่วยวิเคราะห์ถึงความจำเป็นที่จะต้องไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล.

 

ลูกมีไข้และท้องเสีย.....

ลูกไอไม่หยุด.....

 

 

 

 

1 เนื้อหาคำปรึกษา

ปรึกษาเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินสำหรับเด็กป่วยหรือบาดเจ็บ

2 ผู้ให้คำปรึกษา

ทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์สูงในการให้คำปรึกษาทางด้านการรักษาพยาบาลเด็กและทารก จากหน่วยงานช่วยเหลือแผนกกุ มารเวชศาสตร์

3 เวลาให้คำปรึกษา

ทุกวัน  ตั้งแต่เวลา 19 : 00 น.-เช้า 8 : 00 น.

4 วิธีการใช้บริการ

กรุณาโทรศัพท์เบอร์ [#8000] ได้เลยโดยไม่ต้องกดรหัสเมือง

※หมายเลขย่อ [#8000] สามารถโทรได้จากโทรศัพท์แบบกดหรือโทรศัพท์มือถือ

สำหรับโทรศัพท์แบบอนาล็อกและโทรศัพท์ระบบIP กรุณาโทร [0263-34-8000]

 

 

 

 

 

 

แนะนำให้พาไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลเลยทันที หรือแนะนำให้เรียกรถพยาบาลมารับ

 

 

 

 

 

 

 

คิดว่าไม่น่าเป็นห่วงแต่หากมีอาการผิดปรกติขอให้รีบพามาสถานพยาบาล

 

 

 

 

 

I don’t think this is an emergency situation. Take your child to your doctor tomorrow.

 

 

 

คิดว่าไม่จำเป็นต้องรับการตรวจรักษาฉุกเฉิน จึงขอแนะนำให้พาผู้ป่วยไปรับการตรวจรักษาจากแพทย์ประจำตัวในเวลากลางวัน

 

 

 

 

 

 ข้อควรจำ

l เนื้อหาข้อมูลที่ได้รับฟังทางโทรศัพท์นั้นเป็นเพียงคำแนะนำ ไม่ใช่การ「วินิจฉัยโรค」

l ขอให้เข้าใจว่าบางครั้งโทรศัพท์อาจมีผู้ใช้จำนวนมากทำให้ต่อติดยาก 

l หากต่อโทรศัพท์ติดแล้ว อย่าร้อนรน กรุณาบอกอาการบุตรของท่านและอายุให้ชัดเจน

l ให้คำปรึกษาในภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

คู่มือพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน「เมื่อบุตรของท่านเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน」ได้รับการจัดทำขึ้น กรุณาอ่านเพิ่มเติมได้จากไฟล์ต่อไปนี้

「เมื่อบุตรของท่านเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน」(PDF: 770KB)

download Adobe Acrobat Reader

Some of the publications on this site are in PDF format. To view them, you will need to have Adobe Acrobat Reader. Please click the graphic link to download Adobe Acrobat Reader.

お問い合わせ

健康福祉部保健・疾病対策課

電話番号:026-235-7141

ファックス:026-235-7170